Ochrana osobních údajů 

Úvod 

Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací byly vždy prioritou v působnosti společnosti MWT Solutions S.A. Tím, že dáváme příklad odpovědné a vědomé organizace, záleží nám na řádném informování o záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména s ohledem na obsah nových ustanovení o ochraně osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“). Jsme si vědomi, že informace mají určitou hodnotu, kterou je třeba vhodným způsobem chránit. S ohledem na bezpečnost Vašich údajů v tomto dokumentu Vám představujeme klíčové informace o právním základě týkajícím se zpracování osobních údajů a jejich použití a získávání. 

 

II MWT Solutions S.A. 

MWT Solutions S.A. se sídlem na Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000 nazývanou dále „Společností“. 

Jsme distributorem s přidanou hodnotou řešení správy infrastruktury IT společnosti ManageEngine.Efekty naší spolupráce s tímto dodavatelem oceňují klienti z mnoha odvětví: finanční, výrobní, farmaceutické, energetické, centrální administrace a místní správy. Podporujeme naše partnery při navrhování řešení na základě námi nabízených produktů. Poskytujeme školící a realizační služby. Poskytujeme obchodní, procesní a technologické poradenství. 

 

III Kdy platí tato politika ochrany osobních údajů? 

Tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny případy, ve kterých společnost MWT Solutions S.A.  je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje. To se týká jak osobních údajů získaných přímo osoby, které se osobní údaje týkají, tak i případů, kdy jsme osobní údaje získali z jiných zdrojů. MWT Solutions S.A.  plní své informační povinnosti v obou výše uvedených situacích uvedených v čl. 13 a čl. 14 GDPR v souladu s těmito ustanoveními. 

MWT Solutions S.A.  je správcem marketingových procesů (včetně správy účtů na sociálních sítích), IT (včetně IT systémů, ve kterých jsou shromažďovány osobní údaje, mimo jiné Obchodních partnerů), bezpečnostních incidentů a také koordinuje procesy náboru zaměstnanců. Společnost provozuje také webovou stránku www.mwtsolutions.pl, proto koordinuje zpracování osobních údajů zasílaných prostřednictvím formulářů obsažených na webových stránkách (např. v rámci kontaktního formuláře). 

Rozsah, způsoby a účely zpracování osobních údajů 

Chceme, aby veškeré informace o způsobech a právních důvodech týkajících se zpracování osobních údajů, jakož i účel, pro který jsou zpracovávány, byly srozumitelné. Doporučujeme Vám seznámit se s níže uvedeným seznamem operací týkajícím se zpracování osobních údajů. 

 

IV.I. Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek provozovaných společností MWT Solutions S.A.  nebo používajících služby poskytované elektronickou cestou 

 

1. Všeobecné informace 

Každá z fyzických osob, která využívá poskytované služby elektronickou cestou nebo navštěvuje naše webové stránky, má kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytuje. Tímto Vás informujeme, že takto získaná uživatelská data omezujeme na úplné minimum nezbytné pro poskytování služeb na očekávané úrovni. 

2. Cookies 

Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací v souborech cookies. 

Soubory cookies jsou údaje, zejména textové soubory, uložené v zařízení uživatele webu. Jsou určeny k používání webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečný pár atributů klíč-hodnota. 

Soubory cookies jsou využívané za účelem: 

 

a) přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a řádně zobrazit web; 

b) tvoření statistik, co umožňuje zlepšení struktury a obsahu; 

 

Webové stránky využívají dva typy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Dočasné“ soubory cookies jsou dočasnými soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí web nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je uživatel odstraní. 

Webové stránky využívají dva typy souborů cookies: 

a) „nezbytné“ soubory cookies, které umožňují využívání služeb dostupných na webu; 

b) soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti; 

c) „výkonné“ soubory cookies, umožňující shromažďování informací o způsobu používání internetových stránek; 

d) „funkční“ soubory cookies, umožňující si zapamatovat zvolené uživatelem nastavení a personalizaci rozhraní uživatele. 

 

V mnoha případech umožňuje software používaný pro procházení webů (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovaly automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby o nich informovaly pokaždé, když jsou umístěny na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech nastavení cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). 

Vezměte prosím na vědomí, že omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. 

Soubory cookies umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou také využívat inzerenti a partneři, kteří s námi spolupracují. 

3. Žádosti a formuláře online 

Návštěvníci webových stránek MWT Solutions S.A. mohou společnost kontaktovat vyplněním kontaktního formuláře. Za účelem využití výše uvedených možností je nezbytné, aby nám kontaktní osoba poskytla své osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že budou použity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, a se souhlasem kontaktní osoby. 

4. Fotky 

Obrázky a ikony uvedené na webových stránkách jsou majetkem společnosti MWT Solutions S.A.  nebo pocházejí z bank fotografií a ikon, tj. Freepik, Flaticon, nebo byly zakoupeny od agentury jako materiál pro web. 

 

IV.II. Zpracování osobních údajů osob kontaktujících společnost MWT Solutions S.A.  za účelem získání informací o nabídce nebo sdílení zpětných vazeb o službách, jakož i kontaktování za účelem uzavření smlouvy 

Shromažďujeme následující osobní údaje od fyzických osob, které kontaktují společnost MWT Solutions S.A., s cílem získat informace o nabídce, vyjádřit svůj názor, připomínky a kontaktující se s úmyslem uzavřít smlouvu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

Žádáme, abyste neposkytovali informace prostřednictvím webových stránek obsahující konkrétní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR (informace o rase nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, informace o fyzickém nebo duševním zdraví, genetických údajích, biometrických údajích, informace o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a trestní minulosti). Pokud takové informace poskytnete z jakéhokoli důvodu, bude to znamenat Váš výslovný souhlas s tím, abychom tyto informace shromažďovali a používali způsobem uvedeným v tomto dokumentu nebo dokumentu uvedeném v místě, kde byly tyto informace zveřejněny. 

 

IV.III. Zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů 

MWT Solutions S.A.  zpracovává osobní údaje svých klientů a potenciálních klientů. Mohou také zahrnovat kontaktní údaje kontaktních osob ze strany klientů a potencionálních klientů (jejich zaměstnanců). Tento typ osobních údajů je zpracováván v IT systémech používaných společností MWT Solutions S.A., včetně systému CRM. Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely zahrnují mimo jiné: jméno a příjmení, jméno zaměstnavatele, pracovní pozici kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné obchodní kontaktní údaje. 

 

IV.IV. Zpracování osobních údajů osob navštěvujících obchodní profil společnost MWT Solutions S.A. 

MWT Solutions S.A.  a Facebook jsou spolu správci dat uživatelů, kteří dali „to se mi líbí“ obchodnímu profilu společnosti MWT Solutions S.A., který je k dispozici na: 

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Business-Service/MWT-Solutions-Czech-438633189829059/ 

Z tohoto důvodu společnost MWT Solutions S.A. jako Správce obchodního profilu může generovat anonymní statistické údaje o návštěvnících webu pomocí funkce poskytované Facebookem. Tato data jsou shromažďována díky souborům cookies, z nichž každý obsahuje jedinečný uživatelský kód (jsou aktivní dva roky a ukládají se pomocí Facebooku na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné médium návštěvníků fanpage). Uživatelský kód, který lze přiřadit k datům připojení uživatelů registrovaných na Facebooku, se při otevření obchodního profilu stáhne a zpracuje. I přesto, že se jedná o anonymní údaje, MWT Solutions S.A.  může požádat Facebook o jejich zpracování, pokud jde o: 

– demografické údaje (včetně trendů v oblasti věku, pohlaví, rodinného stavu a profesního postavení), 

– informace ohledně životního stylu a zájmů, 

– geografická data, která pomáhají určit, kde by měly být organizovány speciální slevy nebo akce, jak nejlépe zacílit svou informační nabídku. 

 

Zároveň údaje osob, které daly „to se mi líbí“ obchodnímu profilu, mohou být zpracovány v neanonymní podobě v případě: 

 

– Komunikace s MWT Solutions S.A.  přes Messenger dostupný na Facebooku, 

 Komentování příspěvků zveřejněných na obchodním profilu společnosti MWT Solutions   S.A., 

 

V žádném případě údaje osob, které daly „to se mi líbí“ obchodnímu profilu MWT Solutions S.A., nebudou využity pro jiný účel než ten, pro který byly poskytnuty. Jejich zpracování bude provedeno pouze na Facebooku a v souladu se všeobecnými zásadami používání portálu. 

Osobní údaje mohou být předány mimo území Polska, Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v rámci fungování této sociální sítě. 

Další informace týkající se elektronické korespondence 

V případě, že nám pošlete e-mail, uvědomte si, že nešifrované e-mailové zprávy odesílané přes internet nejsou dostatečně chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích stran. 

 

IV.V. Zpracování osobních údajů osob ucházejících se o zaměstnání 

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání se shromažďují pro účely průběžného náboru a přijímání opatření před uzavřením smlouvy. Společnost může také zpracovávat data, pokud uchazeč o práci s jejich zpracováním souhlasil, např. pro budoucí náborové účely. 

Údaje uchazečů o zaměstnání budou zpracovávány během náborového procesu a maximálně tři roky po jeho ukončení, tj. do doby, kdy je možné nahlásit případné stížnosti. 

Pokud je zpracování založeno na souhlasu s účastí na budoucích náborových řízeních, budou osobní údaje zpracovávány maximálně do doby stažení souhlasu. 

Právní podstata zpracování 

Zpracování údajů osob navštěvujících webové stránky spravované společností MWT Solutions SA, využívajících elektronické služby nebo se vyjadřujících na obchodním profilu společnosti MWT Solutions SA na sociálních sítích, je založeno na různých právních podstatách týkajících se zpracování v závislosti na kategorii osobních údajů, které zpracováváme a účelu zpracování, Osobní údaje osob navštěvujících naše webové stránky zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na základě souhlasu, pokud jsme o takový souhlas požádali osobu,které se údaje týkají (čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR). Zpracováváme údaje osob, které vyplňují online formulář / kontaktní formulář, protože je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k uzavření této smlouvy na žádost osoby poskytující své údaje (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), nebo na základě oprávněného zájmu správce, kterým je odpovědět na zadanou otázku (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Údaje osob, které navštěvují naší fanpage jsou zpracovávány v souladu s pravidly používání Facebooku na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Zpracování osobních údajů osob kontaktujících společnost MWT Solutions S.A. 

Za účelem získání informací o nabídce nebo sdílení zpětných vazeb o službách, jakož i kontaktování za účelem uzavření smlouvy na základě souhlasu uděleného uživatelem, který směřuje výše uvedenou žádost k MWT Solutions S.A.  (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo za účelem plnění smlouvy (zpracování žádosti) dané osoby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také na základě odůvodněného účelu správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). 

Zpracování osobních údajů fyzických osob, které jsou potencionálními klienty, je založeno na: 

a) oprávněném zájmu společnosti MWT Solutions S.A. jako správce dat (zejména v

rozsahu tvorby databáze, přímého marketingu vlastních produktů); (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); 

b) souhlasu (včetně zejména souhlasu s e-maily, marketingem nebo telemarketingem); (čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR).

 

V Doba zpracování osobních údajů 

MWT Solutions S.A.  zpracovává osobní údaje a ukládá je po dobu, která závisí na právním základě, který je zákonným předpokladem pro zpracování osobních údajů. Informujeme, že MWT Solutions S.A.  zpracovává osobní údaje na základě: 

  1. souhlasu, doba zpracování trvá do doby, než bude souhlas odvolán osobou, které se údaje bezprostředně týkají, nebo bude účel zpracování ukončen; 
  2. odůvodněného zájmu správce údajů, doba zpracování trvá do ukončení výše uvedeného zájmu (např. promlčecí lhůta pro občanskoprávní nároky) nebo do doby, než osoba, které se tyto údaje bezprostředně týkají, odmítne další zpracování – v situacích, kdy je takové odmítnutí v souladu se zákonem;
  3. platných právních předpisů, dobu zpracování osobních údajů určují tyto předpisy; 

Při absenci konkrétních právních nebo smluvních požadavků, základní doba uchovávání údajů pro evidenci a jiné důkazní dokumentace sestavené během plnění smlouvy činí maximálně 6 let. 

 

VI Příjemci údajů 

Osobní údaje předáváme jiným subjektům na základě zákonných požadavků nebo v souvislosti s prováděním účelu, pro který nám byly poskytnuty. Zároveň prohlašujeme, že využíváme pouze služby ověřených subjektů, které jsou známé na místním trhu a poskytují záruku bezpečnosti dat. Smlouvy, na jejichž základě svěřujeme zpracování osobních údajů, obsahují ustanovení o bezpečnostních opatřeních, která požadujeme, zajišťující důvěrnost, integritu a dostupnost předávaných údajů. 

Můžeme předávat osobní údaje společnostem nebo jiným důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby jménem společnosti a subjektům, se kterými spolupracujeme. Kromě toho mohou být údaje předávány poskytovatelům služeb, takovým jak: vymáhání pohledávek, daňové, právní a účetní služby. Osobní údaje jsou předávány těmto subjektům a jiným třetím stranám pouze v případě, že je nezbytně nutné pro poskytnutí služby, o které osoby, kterých se údaje týkají, požádali nebo které odsouhlasili, aby chránit práva, majetek nebo bezpečnost, nebo pokud je společnost povinna tak učinit podle platných zákonů, soudních nařízení nebo nařízení jiných úřadů nebo pokud je zveřejnění osobních údajů jiným způsobem nezbytné pro podporu právních nebo trestněprávních ujednání nebo soudního řízení. 

Kromě toho budou mít přístup k osobním údajům pověření zaměstnanci společnosti. 

 

VII Práva spojená se zpracováním osobních údajů 

Práva fyzických osob ohledně zpracování osobních údajů zahrnují: 

a) Právo na přístup k obsahu svých osobních údajů;

b) Právo na opravu svých osobních údajů;

c) Právo na omezení zpracování svých osobních údajů;

d) Právo požadovat vymazání svých osobních údajů;

e) Právo na přenos údajů k jinému správci dat;

Výše uvedená práva lze uplatnit kontaktováním nás na emailovou adresu gdpr@mwtsolutions.cz nebo písemně na adrese: MWT Solutions S.A. Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000Fyzické osoby mají určitá práva týkající se jejich osobních údajů a společnost MWT Solutions S.A.  jako jejich správce nese odpovědnost za realizaci těchto práv v souladu s platnými právními předpisy. 

Rádi bychom vás také informovali, že každá fyzická osoba má právo tzv. vznést námitky vůči zpracování svých osobních údajů. V případě osobních údajů založených na právně odůvodněném účelu, má fyzická osoba právo vznést námitku z důvodů souvisejících s její konkrétní situací.
Pokud toto právo uplatní, společnost přestane za tímto účelem zpracovávat údaje, ledaže prokáže existenci platných a oprávněných důvodů pro zpracování, které jsou nadřazené zájmům fyzické osoby, jejím právům a svobodě nebo důvodům pro stanovení stíhání nebo obrany nároků. 

Právo podat námitku lze podat na e-mailovou adresu: gdpr@mwtsolutions.cznebo písemně na adresu: 

Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. 

 

VIII Změny nynějších zásad ochrany osobních údajů 

Zavazujeme se pravidelně přezkoumávat tyto zásady ochrany osobních údajů a měnit je, pokud se to ukáže jako nezbytné nebo žádoucí z důvodu: nových zákonů, nových pokynů orgánů odpovědných za dohled nad procesy ochrany osobních údajů, osvědčených postupů v oblasti ochrany osobních údajů. 


*

Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

Webinaria

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Blog