Podmínky používání webových stránek

 1. Webové stránky může uživatel používat pouze pro vlastní soukromé využití, nikoli však pro komerční účely.
 2. Vzhled a obsah stránek, včetně jejích podstránek, a jakýchkoli dalších děl ve smyslu současného autorského práva, včetně zejména počítačových programů zpřístupněných uživatelům prostřednictvím stránek (souhrnně označovaných jako „Informace“), jsou vlastněny společností MWT Solutions nebo používané společností MWT Solutions na základě příslušných licencí nebo povolení a jsou chráněny platnými zákony.
 3. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že uzavření smlouvy nepředstavuje uzavření nebo příslib uzavření, ani nemůže být základem pro nárok na uzavření smlouvy o převodu jakýchkoli práv k informacím nebo jejím prvkům na uživatele částečně nebo zcela, ledaže to výslovně vyplývá ze zásad nebo z písemného prohlášení společnosti MWT Solutions nebo jiné oprávněné osoby.
 4. Společnost MWT Solutions opravňuje uživatele pouze bezplatnému zobrazení informací, jejich stahování pro uchování, ukládání v jakékoli formě pro následné použití a využití Informací, ale s výslovným vyloučením náhledu Webové stránky nebo jejích jednotlivých grafických prvků, včetně zejména, nikoli však výhradně, jakýchkoli ochranných známek nebo značek, případně jejich částí.
 5. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že podmínky a způsob používání informací, které jsou Uživateli poskytnuty prostřednictvím webových stránek, se řídí samostatnými podmínkami používání a pokud s nimi uživatel nesouhlasí, není oprávněn na základě dohody vlastnit nebo využívat tyto informace.
 6. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že uživatelovo využívání Informací nesmí žádným způsobem porušovat práva MWT Solutions nebo třetích stran, zejména autorská práva a práva průmyslového vlastnictví podle patentů, užitných modelů, ochranných známek, průmyslových vzorů a topografií integrovaných obvodů nebo zeměpisných označení chráněných platnými právními předpisy.
 7. Společnost MWT Solutions výslovně uvádí a vyhrazuje si, že uživatel nesmí, zejména, i když ne výhradně, tyto informace žádným způsobem upravovat a zpřístupňovat je veřejnosti, a to i částečně, bez předchozího písemného souhlasu MWT Solutions s rizikem neplatnosti, zejména, ale ne výhradně prostřednictvím jejich poskytnutí pomocí jakékoli strany na internetu nebo kterékoli jiné síti, případně při využití odkazů na stránky nebo jednotlivé informace zveřejněné na těchto stránkách.
 8. Společnost MWT Solutions výslovně uvádí a vyhrazuje si, že uživatel je povinen otevírat informace opatřené pravdivým, viditelným a nesmazatelným upozorněním na jejich autorská práva a jiná vlastnická práva, avšak s výjimkou omezeného oprávnění uděleného uživateli v souladu s podmínkami.
 9. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že uživatel je povinen na vlastní náklady odstranit veškeré Informace, které jsou drženy jakýmkoli způsobem, nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin po ukončení smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak v samostatných podmínkách použití jednotlivých Informací.
 10. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že může dojít k situaci, kdy informace budou neúplné nebo budou obsahovat nepřesnosti, omyly nebo chyby, jejichž odstranění nebo oprava nastane neprodleně po jejich objevení, avšak v rámci možností, bez upozornění uživatele o této skutečnosti.
 11. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že neposkytuje při využívání služeb žádná jištění nebo záruky související s Informacemi, zejména, ale nikoli výhradně s jejich použitím nebo výsledkem jejich použití.
 12. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a vyhrazuje si, že jakákoli odpovědnost společnosti MWT Solutions za škody, které uživatel utrpěl v souvislosti s jeho používáním informací nebo neschopností tyto informace použít, je vyloučena.
 13. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že odkazy na jakékoliv webové stránky na internetu jsou umístěny na stránkách výhradně pro pohodlí uživatele, ale MWT Solutions nemá žádný vliv na jejich obsah nebo vzhled, nenese žádnou odpovědnost za jejich používání nebo v souvislosti s jejich používáním uživatelem, který takto činí při každé příležitosti výhradně na vlastní odpovědnost.
 14. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že jakékoli použití informací jiných než těch, které jsou uvedeny v podmínkách vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti MWT Solutions.
 15. Společnost MWT Solutions kategoricky uvádí a vyhrazuje si, že obsah webových stránek nepředstavuje nabídku ve smyslu současného zákona.